Cách Dùng Lots Of Và A Lot Of

Cách thực hiện some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little và a little

I/ SOME

some: vài ba, 1 vài ba, 1 không nhiều trong các, 1 số.some: được coi là bề ngoài số nhiều củaa, an.someđứng trước danh từ bỏ số các đếm được và danh từ bỏ ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng lots of và a lot of

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 ít sữa ở trong tủ lạnh lẽo.)

There aresomebooks on the table.(Có vài ba cuốn sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa xác định rõ số lượng.Sử dụng “some” vào câu hỏi đểbiểu lộ rõ ý muốn của người nói, quan trọng vào câu những hiểu biết với ý kiến đề xuất. lúc đó, người nói ước muốn được đáp lại bởi “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn vẫn download 1 không nhiều sữa đề xuất ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manythường xuyên đứng trước danh từ bỏ đếm được.Sử dụng “many” khi muốnám chỉ 1 số lượng mập.Được cần sử dụng đa phần trongcâu hỏi cùng câu bao phủ định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở phía trên tôi có rất nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường chúng ta bao gồm bao nhiêu tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có rất nhiều học viên nghỉ ngơi trường này.)

III/ ANY

anykhông tồn tại nghĩa xác định.anythường xuyên được sử dụng trongcâu hỏi cùng câu đậy định.anyđứng trước danh từ số các đếm được hoặc danh trường đoản cú ko đếm được.Khi đạt câu hỏi vớiany, fan đóý niệm nghi ngại, đo đắn điều bản thân hỏi gồm hay là không gồm.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam làm sao không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát nào ở bên trong gầm tủ giá không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchhay sử dụng trongcâu lấp định và câu hỏi.muchđi vớidanh từ bỏ ko đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có không ít thời hạn.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có không ít tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó nghĩa là các, 1 số lượng nhiềua lot ofhay được dùng trongcâu xác định.a lot oflà giải pháp nói khác củalots of.a lot ofvàlots ofhay đi vớidanh từ bỏ không đếm được và danh từ số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa các.)

A lot ofstudents are studying in the library.(đa phần học viên vẫn học bài bác vào thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có nhiều người dân ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWsử dụng cùng với danh từ đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì sử dụng cho danh trường đoản cú ko đếm được.

Còn ý muốn tách biệt thân từng cặp cùng nhau thì cẩn thận nlỗi sau:

Nhìn vào câu tìm kiếm xem tất cả ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ đi sau nó hay là không, nếu tất cả thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = ít ) còn không có thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài ba )

Các quý khách xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên nhiều loại câu C và D, xét tiếp nội dung câu ta thấyso smalltức thị hành lang cửa số vượt nhỏ dại –>làm cho giảm số lượngbầu không khí vào chống nên chọn câu A: little

lấy một ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends và we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía sau cófriends gồm sbuộc phải các loại câu A với B, xét tiếp thấy enjoy ngoài rakhông tồn tại yếu tố như thế nào có tác dụng sút số lượngfriends nên lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chụ ý**rằng giữaa littlevàlittlegồm một chút khác biệt, tựa như như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta đọc rằngbọn họ bao gồm một không nhiều loại gì đấy nhưng mà nó là đầy đủ, còn vớilittlethì nó tất cả nghĩahết sức ít, không được nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một ít tiền, trọn vẹn để đi coi phyên ổn.

I have little money. I really can’t afford khổng lồ go out= Tôi còn cực kỳ ít chi phí, cảm thấy không được nhằm đi chơi.

VD khác:

There have sầu been few problems with the new system, thankfully!= May mắn là khối hệ thống mới có rất ít sự việc.

Luckily, there is little crime in my town= May mắn chũm, tỉnh thành của họ bao gồm vô cùng ít tù.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi khôn xiết vui do tôi khôn xiết ít tranh cãi xung đột cùng với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= Thật xuất xắc vày mon này ít có thời tiết xấu.

Dường như các người tiêu dùng cũng có thể nhờ vào những dấu hiệu sau để gia công bài.

Nếu gặp ONLY, QUITE thì chọmãng cầu few, a littleNếu gặp mặt : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không yêu cầu cẩn thận gì mặt khác.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại tức thì câu A với B vì vùng sau làhouses, sau đó ta thấy cóonlynên chọn lựa câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. milk.

muchmany

5)………………. shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. homework.

muchmany

7)………………. castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. love sầu vày you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive sầu here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have sầu ………….. time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. beautiful scenery when we went lớn Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next lớn the river.

somea little

19)After Steve sầu tasted the soup, he added ……. salternative text to it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Cách Đăng Sản Phẩm Trên Tiki Chi Tiết Từ A, Phần 3: Chi Tiết Cách Đăng Sản Phẩm Trên Tiki

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào chỗ trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. hope of getting trang chính that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought lớn his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have to delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to live sầu. There’s ………….to lớn vị.

18) Listen carefully, I’m going lớn give you ………. advice.

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, so ………. tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have khổng lồ delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to lớn live sầu. There’slittlelớn vày.

18) Listen carefully, I’m going khổng lồ give sầu youa little/someadvice.

19) This town is not a very interesting place lớn visit, sofewtourists come here.